Vintage 1930's Steamer Wardrobe Trunk, Made by Oshkosh Trunks Inc.Oshkosh WI.